អាមេរិកជំរុញអង់គ្លេសលុបចោល គម្រោង​ 5G របស់ Huawei

អង់គ្លេសដែល​ជា​សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អាមេរិក កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បាន​អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន Huawei ចូលរួមបង្កើតបណ្តាញសេវា 5...