ភ្ញៀវ​ទេសចរ​នៅ​បន្ត​សម្រុក​​ជិះ​ឡូរី​ មានការកើនឡើង​ក្រោយ​ផ្លូវដែក​បើក​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជាថ្មី​នៅបាត់ដំបង

(ខេត្តបាត់ដំបង)​៖ ក្រោយ​ផ្លូវដែក​សម្ពោធ​បើកដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជាថ្មី​ គេ​សង្កេត​ ឃើញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​នៅតែ​បន្ត​នាំគ្នា​សម្រុក​ទៅ​ជិះ​ឡូ...