សណ្ដែកសៀង​ឆ្នាំ២០១៩នេះ​ តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​ឆ្នាំទៅ​ តែ​ទិន្នផល​ធ្លាក់ចុះ​

(រត​គិរី​)៖ សណ្ដែក​សៀង​ឆ្នាំ២០១៩នេះ​ តម្លៃ​មានការ​កើនឡើង​ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ឆ្នាំទៅ​តែ​ទិន្នផល​នៅតែ​ជា​ធ្លាក់ចុះ​ នេះ​ជា​ការ​លើកឡើង​របស់​កសិករ​ម្នាក់​ ...