ផ្សែង​ធូប​ក៏​ជះឥទ្ធិពល​អាក្រក់​ដល់​សួត​មិនចាញ់​បារី​ដែរ​

អ្នក​ប្រហែលជា​មិនបាន​គិតដល់​ប៉ះពាល់​របស់​ផ្សែង​ធូប​ទេ​ តែ​ការពិត​វា​ក៏​មានផល​អាក្រក់​ និង​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​ដល់​មនុស្សយើង​ ជា​ពិស​សេ​ គឺ​សួត​ឥទ្ធិ​ពល​អាក្រ...