អ្នក​ប្រហែលជា​មិនដឹង​ ស្តៅ​ជា​ឱសថ​ធម្មជាតិ​ព្យាបាល​យ៉ាង​មានប្រសិទ្ធភាព​

ស្ដៅ គឺជា​ប្រភេទ​រុក្ខជាតិ​មួយ​ប្រភេទ​ ដែល​មាន​ជាតិ​ល្វីង​ តែ​វា​ជា​ប្រភេទ​ដែល​មាន​រុក្ខជាតិ​ដើម​តូច​។ វា​មាន​រសជាតិ​ល្វីង​មែន​ តែ​ផលប្រយោជន៍​របស់​វា...