អាហារ​ដែល​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ដល់​ថាមពល​ខួរក្បាល​

អ្នកប្រើ​ប្រាស់​ខួរក្បាល​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​ តើ​អ្នកដឹង​ដែរ​ទេ​ ថា​អ្នក​គួរ​បរិភោគ​អាហារ​បែប​ណាខ្លះ​ ដើម្បី​ផ្តល់​ថាមពល​ទៅ​ឱ្យ​ខួរក្បាល​វិញ​នោះ​? វី​ឌី​អ...