ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ (អេ​ វើ​ គ្រី​ន ) ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​កំពុង​ មាន​ ឥទ្ធិពល​សាជាថ្មី​ ក្រោយ​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​

(ព្រះសីហនុ)​៖ ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ (អេ​ វើ​ គ្រី​ន) ជា​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ ដែល​កន្លងមក​ត្រូវ​បាន​ រាជរដ្ឋាភិបាល​ សម្រេច​ លុប​ ចោល​ សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​ម្ដង...