ក្រុមហ៊ុន​ ​Mozilla​ ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​កម្ម​វិ​ធី​ហ្វា​យ​ហ្វុ​ក​ ​(​Firefox​)​ ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ ​នឹង​ការ​តាមដាន​តាម​រយៈ​ឃ៊ុ​ក​ឃី​ ​និង​គ្រីប​តូ​ម៉ា​ញនីង​

​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្មវិធី​ ​Firefox​ ​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្លាំង​ឡើង​សម្រាប់​លោកអ្នក​ប្រើប្រាស់​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ​Mozilla​ ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​ក...