សាកលវិទ្យាល័យន័រតុន បានបញ្ជូននិស្សិតមួយក្រុមផ្នែកកុំព្យូទ័រវិទ្យាទៅធ្វើការប្រកួតលើប្រធានបទ «ការបង្កើតថ្មី និងភាពច្នៃប្រឌិត» នៅប្រទេសអង់គ្លេស ជាលទ្ធផល គឺឈ្នះមេដាយមាស២គ្រឿង ប្លាទីន២គ្រឿង និងមេដាយកិត្តិយសផ្សេងទៀត

(ភ្នំពេញ)៖ លទ្ធផលចុងបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យ និងកិត្តិយសបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាផ្នែកកុំព្យូទ័រវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន នៅទ្វីបអឺរ...