ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៃកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងចំនួន ៥ករណីថ្មីទៀត។

ករណីឆ្លងថ្មីនេះ មាននៅខេត្តព្រះសីហនុ ២ករណី, រាជធានីភ្នំពេញ ១ករណី, ខេត្តកណ្តាល១ករណី និងខេត្តសៀមរាប ១ករណី។ 

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា មកដល់ពេលនេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុប ៩៧នាក់ (ប្រុស ៧១នាក់ និងស្ត្រី ២៥នាក់)។

ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏បានអះអាងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១០នាក់ហើយ៕(ANN 007)

ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ
ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ
ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ
ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ
ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ
ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ
ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ
ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ៥ករណីថ្មីទៀត និងមាន ១០នាក់បានជាសះស្បើយ


ពាក្យទាក់ទង