លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​


(កំពង់ឆ្នាំង)៖ លោកជំទាវ តុង ណារី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមក្នុងផ្ទះ អំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការពារជំងឺ Covid-19។

យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយមានមន្ត្រី អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និតយុវជន ជាច្រើនរូប។

ក្នុងឱកាសនោះ ក្រុមការងារ ក៏បានផ្ដល់សាប៊ូលាងដៃ និងបិទខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ និងមួយចំនួនបានផ្តល់ដល់អាជ្ញាធរ ដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្វាយ ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការពារកុំអោយមានការរីករាលដាលមេរោគ Covid-19៕(ANN សាន្ត ផល្លា)

លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​
លោកជំទាវ តុង ណា​រី ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ ចុះ​អប់រំ​ប្រជាពលរដ្ឋ អំពី​ការ​ការពារ Covid​-19 នៅ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​


ពាក្យទាក់ទង