ក្រសួង​សុខា​ភិបាល ប្រកាស​ថា រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid-19 ៣​នាក់​ទៀត​ហើយ ដែល​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​កើន​ដល់ ៨៧​នាក់ នៅ​កម្ពុជា


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសថា ខ្លួនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មី ចំនួន ៣នាក់បន្ថែមទៀត។

ធ្វើបើយោងតាម សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៃកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងCovid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានកើនដល់ ៨៧នាក់ហើយ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនាឆ្នាំ២០២០នេះ៕(ANN 007)

ក្រសួង​សុខា​ភិបាល ប្រកាស​ថា រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid-19 ៣​នាក់​ទៀត​ហើយ ដែល​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​កើន​ដល់ ៨៧​នាក់ នៅ​កម្ពុជា
ក្រសួង​សុខា​ភិបាល ប្រកាស​ថា រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid-19 ៣​នាក់​ទៀត​ហើយ ដែល​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​កើន​ដល់ ៨៧​នាក់ នៅ​កម្ពុជា
ក្រសួង​សុខា​ភិបាល ប្រកាស​ថា រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ Covid-19 ៣​នាក់​ទៀត​ហើយ ដែល​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​កើន​ដល់ ៨៧​នាក់ នៅ​កម្ពុជា


ពាក្យទាក់ទង