សមា​គមន៍ មូស្លីម​កម្ពុជា នាំ​យក​អំណោយ ទៅ​ជូន​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ ដែល​កំពុង​ព្យា​បាល​ជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​


(កំពង់ឆ្នាំង)៖ សមាគមន៍សម្ព័ន្ធមូស្លីមកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនលក់ដីឡូឋានសួគ៌ថ្មី បាននាំយកអំណោយ និងថវិកាមួយចំនួន ទៅផ្តល់ជូន អ្នកជំងឺ និងក្រុមគ្រូពេទ្យ ដែលប្រចាំការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកកំពង់ត្រឡាច ដើម្បីព្យាបាលអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19។

ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនមូស្លីមកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោក សាន់យូ បានប្រាប់ ANN ថាសកម្មភាពនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីជាការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ ការពារ ក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បង្ការដល់ជំងឺ Covid-19 កុំឲ្យរីករាលដាលនៅក្នុងសហ គមន៍នោះ។

លោកប្រធានសមាគមន៍ ក៏បានថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យដែល បានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ទាំង ៣នាក់ អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត។

ជាមួយគ្នានេះ លោកប្រធានសមាគមន៍ ក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ កុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះ អ្នកជំងឺ និងគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺ នៅពេលដឹងថា ពួកគាត់ឆ្លងជំងឺ Covid-19នេះ៕(ANN សាន្ត ផល្លា)

សមា​គមន៍ មូស្លីម​កម្ពុជា នាំ​យក​អំណោយ ទៅ​ជូន​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ ដែល​កំពុង​ព្យា​បាល​ជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​
សមា​គមន៍ មូស្លីម​កម្ពុជា នាំ​យក​អំណោយ ទៅ​ជូន​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ ដែល​កំពុង​ព្យា​បាល​ជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​
សមា​គមន៍ មូស្លីម​កម្ពុជា នាំ​យក​អំណោយ ទៅ​ជូន​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ ដែល​កំពុង​ព្យា​បាល​ជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​
សមា​គមន៍ មូស្លីម​កម្ពុជា នាំ​យក​អំណោយ ទៅ​ជូន​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ ដែល​កំពុង​ព្យា​បាល​ជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​
សមា​គមន៍ មូស្លីម​កម្ពុជា នាំ​យក​អំណោយ ទៅ​ជូន​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ ដែល​កំពុង​ព្យា​បាល​ជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​
សមា​គមន៍ មូស្លីម​កម្ពុជា នាំ​យក​អំណោយ ទៅ​ជូន​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ ដែល​កំពុង​ព្យា​បាល​ជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​
សមា​គមន៍ មូស្លីម​កម្ពុជា នាំ​យក​អំណោយ ទៅ​ជូន​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ ដែល​កំពុង​ព្យា​បាល​ជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ស្រុក​កំពង់​ត្រ​ឡាច​


ពាក្យទាក់ទង