តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈនៅ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះថ្លៃ​បន្តិច​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃនេះ​ ដល់ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០


(ភ្នំពេញ​)៖ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ បានឲ្យដឹង​ថា​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០ ដល់ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០ តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះថ្លៃ។

សេចក្តី​ប្រកាស​ចុះថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០នេះ​ បានបញ្ជាក់​ថា​ តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា​នឹងត្រូវ​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​ ៣,០៥០រៀល​ និង​ម៉ាស៊ូត​លក់​តម្លៃ​ ២,៨០០រៀល​ក្នុង​១លីត្រ​៕(ANN007)

តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈនៅ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះថ្លៃ​បន្តិច​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃនេះ​ ដល់ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០
តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈនៅ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះថ្លៃ​បន្តិច​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃនេះ​ ដល់ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០
តម្លៃ​ប្រេង​ឥន្ទ​នៈនៅ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះថ្លៃ​បន្តិច​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃនេះ​ ដល់ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២០


ពាក្យទាក់ទង