គណៈកម្មការ​ជាតិ​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​ព្រៃឈើ បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹង​បទ​ល្មើសព្រៃឈើ​នៅ​តំបន់​កន្ទុយនាគ


រាជធានីភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មការ​ជាតិ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ និង​បង្រ្កាប​បទ​ល្មើស​ធនធានធម្មជាតិ នៅថ្ងៃនេះ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ដោយ​ធ្វើ​ការ​បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បទ​ល្មើស​ព្រៃឈើ​នៅ​តំបន់​កន្ទុយ​នាគ ក្រោយ​ពី​មាន​បណ្តាញ​សង្គម និង​បណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​មួយ​ចំនួន ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ថា គណៈកម្មការ​ជាតិ​មួយ​នេះ អល់អែកក្នុង​ការ​ចាប់ឈើ​ល្មើស​ច្បាប់។

ខាងក្រោមនេះ គឺជា​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មានទាំងស្រុង​៖

គណៈកម្មការ​ជាតិ​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​ព្រៃឈើ បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹង​បទ​ល្មើសព្រៃឈើ​នៅ​តំបន់​កន្ទុយនាគ
គណៈកម្មការ​ជាតិ​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​ព្រៃឈើ បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹង​បទ​ល្មើសព្រៃឈើ​នៅ​តំបន់​កន្ទុយនាគ


ពាក្យទាក់ទង

png