តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ចុះ​មក​នៅ​ត្រឹម៣៥០០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ


រាជធានីភ្នំពេញ៖ តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ដែល​ត្រូវ​លក់​រាយ​​តាម​ស្ថានីយ៍​នៅទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា សម្រាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់​ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ គឺត្រឹម​តែ​៣៥០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​ប៉ុណ្ណោះ។

តម្លៃ​នេះ បើ​ប្រៀធៀប​នឹង​ដើម​ខែកុម្ភៈនេះ គឺមាន​ចុះ​៥០រៀល ហើយ​បើ​គិត​ពី​ខែធ្នូ​មក គឺ​ថ្លៃ​ប្រេង​សាំង​បាន​ចុះ២០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ៕

តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ចុះ​មក​នៅ​ត្រឹម៣៥០០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ

តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ចុះ​មក​នៅ​ត្រឹម៣៥០០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ
តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ចុះ​មក​នៅ​ត្រឹម៣៥០០រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ


ពាក្យទាក់ទង

png