ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ក្រោយ​សហភាពអឺរ៉ុប​សម្រេច​ដក​ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា


រាជធានីភ្នំពេញ៖ ភ្លាមៗ​ក្រោយ​ពី​សហភាពអឺរ៉ុប​សម្រេច​ធ្វើ​ការ​ដក​ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ដោយ​សម្តែង​ការ​សោក​ស្តាយ​ចំពោះ​ការ​សម្រេច​នេះ ហើយ​ថា ការ​សម្រេច​នេះ គឺ​ផ្តើម​ចេញពី​ការ​ភាន់ច្រឡំ និង​ការ​យល់ខុស​អំពី​តថភាព​ជាក់ស្តែង​នៅ​កម្ពុជា។

ខាងក្រោម​នេះ គឺជាសេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ទាំង​ស្រុង​របស់​ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា៖

ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ក្រោយ​សហភាពអឺរ៉ុប​សម្រេច​ដក​ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា
ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ក្រោយ​សហភាពអឺរ៉ុប​សម្រេច​ដក​ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា


ពាក្យទាក់ទង