ក្រសួងអប់រំថា និស្សិត​កម្ពុជា​ទាំង​២៣នាក់​ដែល​កំពុង​នៅ​ទីក្រុង​វូហាន ទទួល​បាន​ការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល និង​ភាគីចិន


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្នុងសេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ដែល​ចេញផ្សាយ​កាលពីល្ងាចមិញ​នេះ ក្រសួ​ង​អប់រំ យុវជន​ និង​កីឡា បាន​លើក​ឡើង​ថា និស្សិត​កម្ពុជាចំនួន​២៣នាក់ ដែល​កំពុង​មាន​វត្ត​មាន​នៅ​ទីក្រុង​វូហាន មក​ទល់​នឹង​ពេល​នេះ មាន​សុខភាព​រឹងមាំ និង​មិន​មាន​និស្សិត​ណាម្នាក់​ឆ្លង​ជំងឺ​រលាក​សួត​ប្រភេទ​ថ្មីនោះទេ ដោយ​និស្សិត​ទាំងអស់​ទទួល​បាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​រាជរដ្ឋាភិបាល ក៏​ដូចជា​អាជ្ញាធរ​ចិន។

ខាងក្រោមនេះ គឺជា​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានទាំង​ស្រុង​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា៖

ក្រសួងអប់រំថា និស្សិត​កម្ពុជា​ទាំង​២៣នាក់​ដែល​កំពុង​នៅ​ទីក្រុង​វូហាន ទទួល​បាន​ការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល និង​ភាគីចិន ក្រសួងអប់រំថា និស្សិត​កម្ពុជា​ទាំង​២៣នាក់​ដែល​កំពុង​នៅ​ទីក្រុង​វូហាន ទទួល​បាន​ការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល និង​ភាគីចិន