ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច


(រតនគិរី)៖ ក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃ នៃថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម ឆ្នាំ២០២០នេះ មានភ្ញៀវទេសចរណ៍ ទៅកម្សាន្តខេត្តរតនគិរីចំនួន ១៧,៨៩០នាក់ ដែលមានការធ្លាក់ចុះបើប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩។ នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក ង៉ែត ពិទូ ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តរតនគិរី។

លោក ង៉ែត ពិទូ បានប្រាប់ ANN ថាកាលពីអឡុងចូលឆ្នាំចិន ឆ្នាំ២០១៩ រយៈពេល ៣ថ្ងៃដូចគ្នានេះ ខេត្តរតនគិរីទទួលបានភ្ញៀវទេសចរណ៍ ជាតិ និងអន្តរជាតិចំនួន ១៨,៥៦២ នាក់។​

លោក បញ្ជាក់ថា មូលហេតុដែលទេសចរថតចុះក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយសារពួកគាត់ទៅកម្សាន្តនៅបណ្តាខេត្តផ្សេងៗទៀត ជាពិសេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប ជាដើម។

ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍រូបនេះ បានឲ្យដឹងទៀតថា តំបន់ទេសចរណ៍ដែលភ្ញៀវនិយមទៅកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តរតនគិរី រួមមាន៖ 

រមណីដ្ឋានធម្មជាតិ បឹងយក្ខឡោម ទឹកធ្លាក់កាចាញ ទឹកធ្លាក់ចាអ៊ុង ទឹកធ្លាក់៧ជាន់អូរសុិនលែរ៍ និងរមណីដ្ឋានបឹងលំគុដជាដើម៕(ANN សាវុទ្ធ)

ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច

ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ចូលឆ្នាំចិន ២០២០ ទេសចរទៅកម្សាន្តនៅខេត្តរតនគិរី តិចជាងឆ្នាំមុនបន្តិច


ពាក្យទាក់ទង