ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមហ៊ុន 7NG ប្រគល់ដីជូនអតិថិជនលើកទី៤ ចំនួន ៥,០០០ឡូត៍តាមការសន្យា ហើយក្រុមហ៊ុននឹងបន្តផ្តល់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតទាល់តែគ្រប់ចំនួន

(កណ្តាល)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រុមហ៊ុន 7NG បានរៀបចំពិធីប្រគល់ ប្លង់កាន់កាប់ដីធ្លីចំនួន ៥,០០០ឡូត៍ជូអតិថិជនរបស់ខ្លួន ទៅតាមការសន្យាប...