ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា ផាកក្រុមហ៊ុននាំសំរាមប្លាសស្ទីកចូល ជាង១ពាន់លានរៀល និងដាក់កំហិតឱ្យយនាំចេញថ្ងៃទី២៤ សីហា

ក្រុមហ៊ុនជុងយៀនប្លាស្ទិក...