អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស


​(កំពង់ឆ្នាំង​)៖ ឯកឧត្តម ញាណ ឡេង អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​កំពង់ត្រឡាច និង​ចុះ​ជួយ​ឃុំ​ច្រេស និង​ជារ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បាន​ចុះ​សួរសុខទុក្ខ ប្រជាពលរដ្ឋ ១៨នាក់ ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ចិន ឥណ្ឌា ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូណេស៊ី និង​កូរ៉េ​ ។

ឯកឧត្តម ញាណ ឡេង បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទើ​បវិល​ត្រឡប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស ស្វែងយល់​អំពីអ្វី​ក្រសួងសុខាភិបាល​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​ណែនាំ។

ឯកឧត្តម បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​បងប្អូន ចេះ​ធ្វើ​អនាម័យ រស់នៅ​ស្អាត ហូប​ស្អាត ប្រើប្រាស់​អាល់កុល​លាងដៃ​ជាប្រចាំ និង​រស់នៅ​ដាច់ដោយឡែក​ពី​គ្រួសារ​ចំនួន ១៤ថ្ងៃ​ដើម្បី​តាមដាន​សុខភាព​៕(ANN សាន្ដ ផល្លា​) ​

អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស
អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​កំ​ពង​ឆ្នាំង​ចុះ​សួ​សុខ​ទុក​ពលរដ្ឋ ១៨នាក់​ដែល​ទើប​ត្រលប់​ពី​ធ្វើការ​នៅ​បរទេស


ពាក្យទាក់ទង