សេចក្ដីសម្រេចកែសម្រួលភូមិសាស្ត្រចេញចូលក្នុងរយៈពេលការឃាត់ការធ្វើដំណើរ


(ភ្នំពេញ)៖ បើយោងតាមការជាក់ស្ដែងរបស់អាជីវករ មន្ត្រីរាជការសាធារណៈ និយោជក កម្មករ-និយោជិត និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ មានតម្រូវការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចធ្វើការកែសម្រួលវិសាលភាពធ្វើដំណើរដូចខាងក្រោម៖

១. ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់តែមួយ ដែលមិនស្ថិត នៅក្រោមវិសាលភាពនៃការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកនោះទេ។

២. លុបចេញវិញនូវការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយទៀត នៅក្នុង ខេត្តតែមួយ ដោយរក្សាទុកជាធរមាននូវការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅ ខេត្តមួយទៀត។

សេចក្ដីសម្រេចកែសម្រួលភូមិសាស្ត្រចេញចូលក្នុងរយៈពេលការឃាត់ការធ្វើដំណើរ
សេចក្ដីសម្រេចកែសម្រួលភូមិសាស្ត្រចេញចូលក្នុងរយៈពេលការឃាត់ការធ្វើដំណើរ


ពាក្យទាក់ទង