ត្រីដូហ្វីនងាប់១ក្បាល ត្រូវបានគេប្រទះឃើញ​ នៅចុងឆ្នេរអូរឈើទាល


(ខេត្តព្រះសីហនុ)៖ ត្រូដូហ្វីនងាប់១ក្បាល ត្រូវបានគេប្រទះឃើញ នៅ​ចុងឆ្នេរអូរឈើទាល ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ៤ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា។

ត្រីដូហ្វីន ដែលស្អុយរលួយទៅហើយនេះ ត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថា មានទម្ងន់ជិត២រយគីឡូក្រាម ដែលគេមិនបាន​ដឹងថា វាងាប់ដោយសារអ្វី និងមានប្រភពមកពីណានោះទេ៕ ស.បទុម

ត្រីដូហ្វីនងាប់១ក្បាល ត្រូវបានគេប្រទះឃើញ​ នៅចុងឆ្នេរអូរឈើទាល ត្រីដូហ្វីនងាប់១ក្បាល ត្រូវបានគេប្រទះឃើញ​ នៅចុងឆ្នេរអូរឈើទាល ត្រីដូហ្វីនងាប់១ក្បាល ត្រូវបានគេប្រទះឃើញ​ នៅចុងឆ្នេរអូរឈើទាល


png