ក្រុមហ៊ុន​ ​Mozilla​ ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​កម្ម​វិ​ធី​ហ្វា​យ​ហ្វុ​ក​ ​(​Firefox​)​ ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ ​នឹង​ការ​តាមដាន​តាម​រយៈ​ឃ៊ុ​ក​ឃី​ ​និង​គ្រីប​តូ​ម៉ា​ញនីង​


​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្មវិធី​ ​Firefox​ ​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្លាំង​ឡើង​សម្រាប់​លោកអ្នក​ប្រើប្រាស់​ ​ក្រុមហ៊ុន​ ​Mozilla​ ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​កម្មវិធី​ ​Firefox​ ​(​Version​ ​69.0​)​ ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ ​ការ​តាមដាន​តាមរយៈ​ ​Cookies​ ​និង​ ​Cryptomining​ ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ ​Windows​ ​Mac​ ​Linux​ ​និង​ ​Androids​។​

​លោកអ្នក​ភាគច្រើន​ប្រហែលជា​ដឹង​ហើយពី​ការ​ ​តាមដាន​តាមរយៈ​ ​Cookies​ ​គឺ​វា​ជា​វិធី​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​ ​ដើម្បី​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ​ប៉ុន្តែ​គ្រីប​តូ​ម៉ា​ញនីង​វិញ​គឺជា​វិធី​ថ្មី​ ​ដែល​ជនអនាមិក​លួច​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​ ​សម្រាប់​ផលប្រយោជន៍​ពួកគេ​ក្នុង​ការស្វែងរក​កាក់​ឌីជីថល​ ​(​Bitcoin​)​។​ ​គ្រីប​តូ​ម៉ា​ញនីង​ធ្វើ​ឱ្យ​ ​កុំព្យូទ័រ​មានដំណើរ​ការ​យឺត​ ​និង​ខាតបង់​ថាមពល​ ​(​ថ្ម​ ​ឬ​អគ្គីស​នី​)​៕​

ក្រុមហ៊ុន​ ​Mozilla​ ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​កម្ម​វិ​ធី​ហ្វា​យ​ហ្វុ​ក​ ​(​Firefox​)​ ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ ​នឹង​ការ​តាមដាន​តាម​រយៈ​ឃ៊ុ​ក​ឃី​ ​និង​គ្រីប​តូ​ម៉ា​ញនីង​


png