មនុស្សទាំង៥ដែលយករូបកាយរបស់ខ្លួនបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក

  • ថ្ងៃ​ចន្ទ, 12 ខែ​មីនា 2018 4:17 ល្ងាច
  • 181 Views

ក្នុងចំណោមមនុស្ស7.4 ពាន់លាននាក់ក្នុងពិភពលោក មានមនុស្សមួយចំនួនមានសារពាង្គកាយមិនប្រក្រតី ដែលអាចបំបែកកំណត់ត្រា Guinness យ៉ាងអស្ចារ្យ។
ទាំងនេះគឺជារូបភាពរបស់អ្នកដែលបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកជាមួយនិងរូបកាយមិនធម្មតា៖

លោក Garry Turner (UK)

កញ្ញា laine Davidson (Brazil)

លោក Joel Miggler (Germany)

លោក Jyoti Amge (India)

កុមារា Maxwell Day (UK)

ប្រែសម្រួល៖ ឡោ ប៊ុនឃុយ