• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធថា ចំណូលពន្ធខែមករា កើនជាងជាង១៥លានដុល្លារ