• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • បញ្ហាប្រឈមខាងបរិស្ថានបច្ចុប្បន្ន គឺសំរាម ការបំពុលទឹក និងសោភ័ណភាពទីក្រុង