• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • ក្រុម​អា​ជីករ​លក់ដូរផ្សារកំពង់​ពពិល ចង់​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​រៀបចំ​បង្កើត​ទីតាំង​ផ្សារ​មួយ​ឲ្យ​បាន​សមរម្យ​