• ទំព័រដើម
  • >
  • វីដេអូ
  • >
  • អគ្គនាយកដ្ឋានគយថា គយ ថៃ នឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជា នាំទំនិញឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសទី៣ បើទោះពុំទាន់មានអនុស្សារណះ